O Soto Gari | Judo

O Soto Gari | Große Außensichel | Judo

Kategorien: Judo / Jeet Kune Do | JKD / FMA | Dumog / MMA / Sambo / ATK / Krav Maga / Kung Fu / Silat / Jiu Jitsu / Brazilian Jiu Jitsu / Take Down / Throws